Správne konania

OZNÁMENIE O ZAČATÍ SPRÁVNEHO KONANIA A UPUSTENIE OD ÚSTNEHO ROKOVANIA

Dňa 03.02.2014 bolo tunajšiemu správnemu orgánu doručené podanie Mesta Nováky v zastúpení primátorom mesta Ing. Dušanom Šimkom, so sídlom MsÚ Námestie SNP 349/10 Nováky vo veci vydania rozhodnutia na výrub drevín – spolu 20ks drevín rastúcich mimo lesa – verejná zeleň v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o Ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody) a § 17 vyhlášky č. 24/2003 Z.z, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, ktoré rastú na parc. reg. „C“ parc. č. 528/1, 162/1, 1799/1, 145/1, 189/1, 1712/1 a parc. reg. „E“ parc. č. 661/13 k. ú. Nováky a sú vo vlastníctve Mesta Nováky a Slovenského pozemkového fondu, ktorý dal súhlasné stanovisko listom č. DE/2013/047845.
Mesto Nováky, ako príslušný správny orgán ochrany prírody a krajiny, podľa §18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v úplnom znení oznamuje začatie správneho konania známym účastníkom. Vzhľadom k tomu, že správnemu orgánu je situácia dobre známa a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie, upúšťa od miestneho zisťovania a ústneho rokovania.
Účastníci konania môžu svoje námietky k žiadosti uplatniť písomne, resp. ústne na Mestskom úrade, oddelení výstavby a rozvoja mesta, č. dverí 13, najneskôr do 7 dní, v opačnom prípade nebudú vzaté do úvahy.

04.02.2014
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 10.04.2024
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 22.04.2024
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
ZMLUVY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA