Oznámenie o začatí územného konania a pozvanie na ústne rokovanie

Oznámenie

OLDIES, s.r.o., ul. Gorkého 3, Bratislava v z zastúpení Ing. Janou Tomanovou, Lazianska cesta 4, Kanianka podali dňa 29.5.2019 na Mesto Nováky ako príslušný stavebný úrad v zmysle § 117 odst.1 stavebného zákona návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby : " Lelovský dvor – prestavba, prístavba a novostavba ", umiestnenej v katastrálnom území Nováky , na pozemkoch parc. č.podľa C KN 761, 762/1, 762/2, 762/3, 762/4, 762/5, 763/1, 763/2, 763/3, 763/4, 763/9, 763/10, 765/1, 765/2, 766/1, 766/2, 763/9, 911/4 , prístup a prípojky inžinierskych sietí cez pozemok parc.č. C-KN 911/4, 911/3, 911/2, 718/1.19.06.2019