Rozhodnutie - výzva k doplneniu žiadosti, prerušenie územného konania

Úplné znenie

Mesto Nováky ako príslušný stavebný úrad podľa § 117, odst.1 zák. č. 50/1976 Zb. /stavebný zákon/ v znení neskorších právnych úprav vo veci návrhu spoločnosti OLDIES, s.r.o., ul.Gorkého 3, Bratislava v zastúpení Ing. Janou Tomanovou, Lazianska cesta č. 210/4, Kanianka podanej na Mesto Nováky dňa 29.5.2019 o vydanie územného rozhodnutia na stavbu: " Lelovský dvor – prestavba, prístavba a novostavba " , umiestnenú na pozemkoch parc. č.podľa C – KN 761, 762/1, 762/2, 762/3, 762/4, 762/5, 763/1, 763/2, 763/3, 763/4, 763/9, 763/10, 765/1, 765/2, 766/1, 766/2, 763/9, 911/4 , prístup a prípojky inžinierskych sietí cez pozemok parc.č. C-KN 911/4, 911/3, 911/2, 718/1, takto rozhodol:07.08.2019