Rozhodnutie- Lelovský dvor-prestavba, prístavba a novostavba

rozhodnutie

Mesto Nováky ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona odst.1 zákona č. 50/1976 Z0. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších právnych úprav a čl. I. § 5 písm.a) bod 1 zák.č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v spojení s § 27 odst.1 zák.č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov posúdilo návrh a podľa § 35 stavebného zákona v znení noviel po preskúmaní žiadosti a § 39 a § 39a stavebného zákona a § 3 vyhl. č.453/2000 Z.z., v y d á v a  Rozhodnutie o umiestnení stavby.02.09.2019