OZNAM-malé zdroje znečisťovania ovzdušia

Malé zdroje znečisťovania ovzdušia

 

Mesto Nováky oznamuje právnickým a fyzickým osobám oprávneným na podnikanie, ktoré prevádzkujú malé zdroje znečisťovania ovzdušia v k. ú. Nováky, že sú povinní oznámiť v zmysle zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov, spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú a to do 14. februára 2020 na Mestský úrad Nováky, oddelenie výstavby a rozvoja mesta.

Za nesplnenie si povinností v zákone stanovenom termíne hrozí prevádzkovateľovi malého zdroja pokuta.07.02.2020