Verejná vyhláška stavebné povolenie- PRIEMSTAV STAVEBNÁ a.s.

stavebné povolenie

Mesto Nováky ako príslušný stavebný úrad v zmysle § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb.o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku znení neskorších predpisov (ďalej len " stavebný zákon" )a čl.I § 5 písm.a) bod
1 zák.č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene
a doplnení zákona č. 501976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov v spojení s § 27 odst.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov posúdilo a prerokovalo žiadosť podľa § 62 a § 63 stavebného zákona žiadosť v stavebnom konaní a
podľa vyhl. č. 453/2000 Z.z. a rozhodol takto:
Podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z. z. sa zmena stavby
" Prestavba časti slobodárne (ubytovne) na byty na III. NP. budovy- 8
bytových jednotiek povoľuje.24.04.2020