Oznámenie o začatí stavebného konania _ MUDr. Juraj Svitok a MUDr. Elizabeta Matúšová

oznámenie o začatí stavebného konania

MUDr. Juraj Svitok, Nám. SNP 125/11, 972 71 Nováky a MUDr. Elizabeta Matúšová, E. B. Lukáča 405/10, 036 01 Martin, v zastúpení Ing. Jozef Mulinka, č. d. 65, 972 28 Valaská Belá podali dňa 17.04.2020 na Mesto Nováky ako príslušný stavebný úrad žiadosť o stavebné povolenie: " Rodinný dom ", umiestneného v katastrálnom území Nováky , na pozemku parc. č. podľa C-KN 2539.

Mesto Nováky ako príslušný stavebný úrad v zmysle § 117 odst.1 zákona č. 50/1976 zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov ( ďalej len stavebný zákon ) , vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením § 61 odst.1 stavebného zákona v zastúpení Spoločným obecným úradom v Novákoch oznamuje začatie stavebného konania: " Rodinný dom "17.06.2020