Oznámenie - Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja na roky 2021 - 2027

Strategický dokument

V zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon), zaslal Okresný úrad Trenčín, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01  Trenčín ako dotknutej obci oznámenie o strategickom dokumente (ďalej len "oznámenie") "Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja na roky 2021 - 2027"  od obstarávateľa : Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01  Trenčín.

Mesto Nováky v súlade s ustanovením uvedeného zákona oznamuje, že  do dokumentu je možné nahliadnuť na Mestskom úrade v Novákoch, odd. výstavby a rozvoja mesta po telefonickom dohovore na telefónnom čísle : 0940 636 398 a taktiež je zverejnený na webovej stránke mesta Nováky.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu v súlade s § 6 ods. 6 zákona do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené, na adresu: Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín.03.07.2020