Oznámenie o začatí územného konania a pozvanie na ústne rokovanie - Ivanitt spol. s r. o..

Verejná vyhláška

Navrhovateľ Ivanitt s r. o., Golfová 18, 971 01 Prievidza, podal dňa 10.06.2020 na Mesto Nováky ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 odst.1, stavebného zákona návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby : " Bytový dom Štúrová ", umiestnenej v katastrálnom území Nováky , na pozemkoch parc. č. podľa C KN 173/3, 173/4, 163 (EKN: 730/1 a 730/2).

Mesto Nováky ako príslušný stavebný úrad v zmysle § 117 odst.1 zák.č. 50/1976 Zb.o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znení neskorších platných predpisov v zastúpení Spoločným obecným úradom v Novákoch v súlade s ust. § 36 zák. č. 50/1976 Zb. /stavebný zákon/ v znení neskorších platných predpisov oznamuje začatie územného konania dotknutým orgánom štátnej správy a známym účastníkom konania a súčasne n a r i a ď u j e ústne konanie spojené s miestnym šetrením v zmysle ust. § 36 ods. 1, 4 stavebného zákona na deň 18. augusta 2020 o 11,00 hod. so stretnutím na mieste stavby. 29.07.2020