Nástup detí do ZŠ, ZUŠ a CVČ - pokyny a informácie

Vyhlásenie zákonného zástupcu ZŠ, ZUŠ a CVČ
Zdravotný dotazník pre ZŠ, ZUŠ a CVČ

Riaditeľstvo Základnej školy v Novákoch oznamuje žiakom a ich zákonným zástupcom, že otvorenie školského roku 2020/21 sa uskutoční  dňa 2. 9. 2020 o 9:00 hod. v jednotlivých triedach 2. – 9. ročníka. Pre  žiakov 1. ročníkov sa  otvorenie uskutoční na ihrisku za budovou školy na Ul. Hronského.

Žiaci do tried vstupujú nasledujúcimi vchodmi:

  • Žiaci 2. – 4. roč. hlavným vchodom budovy školy na Ul. Hronského
  • Žiaci 6. A, 6. B, 7. A, 8. A vchodom v novej budove ( podchod)
  • Žiaci 5. A, 5. B, 9. B žiackym vchodom do šatní
  • Žiaci 7. B, 8. B, 9. A bočným vchodom od telocvične

Do tried vstupujú len žiaci -  s výnimkou 1. ročníka, kde je vstup jednému zákonnému zástupcovi umožnený.

Všetci žiaci základnej školy vrátane I. stupňa  a  zákonní zástupcovia vstupujú do budovy školy za týchto podmienok:

  • Vstup do školy je možný len s rúškom.
  • Pri vstupe je povinná dezinfekcia rúk.
  • V prvý deň žiak odovzdá zákonným zástupcom vyplnený a podpísaný zdravotný dotazník zákonného zástupcu o dieťati pred začiatkom školského roku.  Po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá zákonným zástupcom písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Tlačivá sú k dispozícii na stránke školy, na stránke mesta Nováky v prílohach, alebo si ich treba vyzdvihnúť do 31. augusta v oboch budovách školy.

Ďalšie podrobnosti vo veciach prevádzky a vnútorného režimu základnej školy a podmienkach na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov od 3. septembra 2020 budú priebežne zverejnené resp. žiaci budú o nich informovaní  počas nasledujúcich vyučovacích dní.25.08.2020