Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho rokovania a miestneho šetrenia - Ivanitt s r.o.

Verejná vyhláška

Žiadatelia : Ivanitt s r. o., Golfova 2938/18, 971 01 Prievidza podali dňa 09.09.2020 na Mesto Nováky ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 odst.1 stavebného zákona žiadosť o stavebné povolenie na stavbu : " Bytový dom Štúrová ", umiestneného v katastrálnom území Nováky , na pozemku parc. č. podľa C-KN 173/3, 173/4 a 163 (E KN 730/1 a 730/2) a prípojky inž. sietí umiestnené na pozemkoch parc. č C KN 173/3, 173/4 a 163 ( E KN 730/1 a 730/2).

Mesto Nováky ako príslušný stavebný úrad v zmysle § 117, odst. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších právnych úprav (ďalej len stavebný zákon) a čl.I.§5 písm.a) bod 1 zák.č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie , stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon) v znení neskorších predpisov , v zastúpení Spoločným obecným úradom v Novákoch v súlade s ust. § 61 ods. 1 zák. č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov oznamuje začatie stavebného konania dotknutým orgánom, organizáciám a orgánom štátnej správy, obci a známym účastníkom konania v súlade s § 61 odst.2 stavebného zákona . Pretože sú stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad na posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa sa od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.23.09.2020