Oznam

Dovoľujeme si oznámiť, že mesto Nováky sa s projektom "Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Nováky" (ďalej aj "CIZS Nováky") zapojí do výzvy zameranej na integráciu primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS) č. IROP-PO2-SC212-2020-58, ktorej vyhlasovateľom je Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky .
Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti v spádovej oblasti (Horné Vestenice, Kamenec pod Vtáčnikom, Lehota pod Vtáčnikom, Nitrianske Sučany, Nitrica, Nováky, Podhradie, Zemianske Kostoľany), ktorí majú záujem o poskytovanie zdravotnej starostlivosti v CIZS Nováky, môžu kontaktovať primátora: Ing. Dušan Šimka, primátor (primator@novaky.sk) najneskôr do 21.12.2020.
Túto výzvu mesto Nováky opakuje vzhľadom na to, že v objekte ktorom bude zriadené CIZS sa uvoľnili dve ambulancie.
Predpokladané personálne zabezpečenie ambulantnej zdravotnej starostlivosti v novozriadenom CIZS:
1. všeobecní lekári pre dospelých (lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo),
2. všeobecný lekár pre deti a dorast (lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria),
3. lekár so špecializáciou gynekológia a pôrodníctvo,
4. ďalší špecializovaní lekári.
Mesto Nováky má v novozriadenom CIZS v objekte súčasnej polikliniky zámer integrovať aj poskytovanie relevantných sociálnych služieb. V tejto súvislosti si dovoľujeme vyzvať potenciálnych záujemcov o využitie priestorov CIZS Nováky (t.j. aj neverejných poskytovateľov sociálnych služieb) na poskytovanie ambulantnej alebo terénnej formy sociálnych služieb, aby kontaktovali mesto na vyššie uvedenom kontakte.13.11.2020