Stavebné povolenie na stavbu „Prístavba a prestavba rodinného domu“ - Stavebník: Ing. Andrej Ťapucha a PhDr. Lucia Ťapuchová

Verejná vyhláška

Žiadateľ : Ing. Andrej Ťapucha a PhDr. Lucia Ťapuchová, Svätoplukova 94/11, 972 71 Nováky
požiadal dňa 22. 02. 2021 na Meste Nováky o vydanie stavebného povolenia na stavbu : " Prístavba a prestavba rodinného domu " umiestnenú na pozemku parc. č. 33 a 34, kat. úz. Nováky, na ktorú podľa § 39a ods. 4 stavebného zákona stavebný úrad spojil konanie o umiestnení stavby so stavebným konaním.

 

Úplné znenie v prílohe.

 20.04.2021