Zasadnutie MsZ Nováky dňa 20. mája 2021 o 15,30hod.

Pozvánka

Primátor mesta Nováky Ing. Dušan Šimka.

V zmysle Zákona č. 369/90 Zb., § 12, ods. 1 o obecnom zriadení v platnom znení, zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva do obradnej siene Mestského úradu Nováky na 20. mája 2021 (štvrtok) o 15,30 h

Program

 1. Otvorenie
 2. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta
 3. Záverečný účet mesta Nováky za rok 2020 , hodnotiaca správa programového plnenia rozpočtu mesta za rok 2020
 4. Vyhodnotenie hospodárenia ZŠ, ZUŠ a CVČ za rok 2020
 5. Vyhodnotenie výsledkov inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mesta k 31.12.2020
 6. Zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2020
 7. Informácia o rozpočtových opatreniach primátora mesta za rok 2020, 2021
 8. Rozpočtové opatrenia na rok 2021
 9. Použitie rezervného fondu 2021
 10. Návrh na odpísanie pohľadávky na miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – VENER NOVA
 11. Zmena VZN o určení výšky príspevku od zákonných zástupcov detí/žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach na území mesta Nováky
 12. Závery z komisie výstavby zo dňa 01.04.2021
 13. Interpelácie a rôzne
 14. Záver                                                                                                                                      Materiál uvedú: K bodu 1 primátor mesta. K bodu 2 hlavný kontrolór. K bodu 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vedúca ekonomického oddelenia. K bodu 11 vedúca oddelenia vnútornej správy. K bodu 12 vedúci oddelenia výstavby a rozvoja mesta. Zasadnutie je verejné, občania sú vítaní.


14.05.2021