Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby: Betónový plot

Verejná vyhláška

Žiadateľ: Lucian Franc, Domovina 251, 972 43 Zemianske Kostoľany, podal dňa 03.05.2021 na Meste Nováky žiadosť o dodatočné povolenie na stavbu : " Betónový plot na pozemku C KN parc. č. 219/4, 219/5 a 220/2, kat. úz. Nováky.

Uvedeným dňom bolo začaté konanie o dodatočnom povolení stavby podľa § 88a) ods. 9, v znení neskorších právnych predpisov (stavebný zákon).

Mesto Nováky ako príslušný stavebný úrad v zmysle § 117 odst.1 zákona č. 50/1976 zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov ( ďalej len stavebný zákon ) , vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením § 61 odst.1 stavebného zákona v zastúpení Spoločným obecným úradom v Novákoch oznamuje začatie dodatočného stavebného konania dotknutým orgánom štátnej správy a známym účastníkom konania a súčasne nariaďuje k prejednaniu predloženého návrhu ústne rokovanie spojené s miestnym šetrením na

Deň 10. jún 2021 o 11,00 hod. so zrazom na mieste stavby28.05.2021