Vyhlásenie zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Úplné znenie

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi prehodnotilo situáciu v územnom obvode okresu Prievidza a z dôvodu predchádzania vzniku požiarov v súlade § 21 písm. o) zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

 

 

Vyhlasuje od 18. 06. 2021, 12:00 hod. – do odvolania

 

čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

 18.06.2021