Príprava Komunitného plánu sociálnych služieb (KPSS) na roky 2022-2027 prostredníctvom dotazníka za účelom spolupráce a poznania potrieb obyvateľov mesta Nováky

Dotazník

Mesto Nováky pristúpilo k procesu komunitného plánovania sociálnych služieb, čo je metóda, prostredníctvom ktorej je možné na úrovní miest, alebo krajov plánovať sociálne služby tak, aby zodpovedali potrebám jednotlivých skupín občanov a zároveň boli v súlade s miestnymi špecifikami. Podstata komunitného plánovania spočíva v zapájaní všetkých, ktorých sa sociálne služby týkajú, resp. môžu dotýkať, do procesu ich plánovania a rozhodovania o spôsobe ich zabezpečovania.

Ide predovšetkým o otvorený dialóg o podobe sociálnych služieb, vychádzajúci z poznaných potrieb a zdrojov a hľadajúci najlepšie riešenia ich prepojenia. Komunitné plánovanie konfrontuje a zosúlaďuje záujmy všetkých zúčastnených strán a vytvára priestor pre hľadanie najlepších stratégií prostredníctvom vzájomnej spolupráce.

Výsledkom procesu komunitného plánovania je koncepčný dokument v ktorom sú určené ciele a priority v sociálnej oblasti a definované opatrenia smerujúce k dosiahnutiu vízie rozvoja sociálnych služieb v meste.

S ohľadom na končiacu platnosť Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Nováky na roky 2016 – 2021 mesto pristúpilo k zabezpečeniu spracovania Komunitného plánu sociálnych služieb na nasledujúce obdobie  2022 – 2027.

Dotazník je možné vyplniť najneskôr 26.07.2021 elektronicky https://forms.gle/8RGDnr9f1w7q9NE19 alebo osobne resp. poštovým stykom písomne na adresu Mestský úrad Nováky, Nám. SNP 349/10, 972 71  Nováky.

Ďakujeme za spoluprácu.

 

 

 09.07.2021