Verejná vyhláška - oznámenie o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

Verejná vyhláška

V zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon), zaslalo Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava ako dotknutej obci zámer navrhovanej činnosti "Zhodnotenie odpadových plastov na chemickú surovinu a technické plyny" od navrhovateľa M&M Recycling s. r. o., 237 Krušetnica 029 54, IČO: 45 987 751, v zastúpení spoločnosťou Ineco, s. r. o., Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica.


Mesto Nováky v zmysle § 65g ods. 3 zákona oznamuje, že do zámeru navrhovanej činnosti "Zhodnotenie odpadových plastov na chemickú surovinu a technické plyny" je možné nahliadnuť, robiť výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady urobiť z nej kópie na Mestskom úrade v Novákoch, odd. výstavby a rozvoja mesta, v pracovných dňoch: pondelok - štvrtok v čase od 8,00h do 12,00h a od 13,00h do 15,00h a piatok v čase od 8,00h do 12:00h a od 12:30h do 13,30h.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko MŽP SR do 21 dní od zverejnenia zámeru navrhovanej činnosti na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky alebo od zverejnenia oznámenia dotknutou obcou podľa § 65g ods. 3 zákona, písomné stanovisko sa považuje sa doručené aj keď je doručené v stanovenej lehote prostredníctvom dotknutej obce.12.07.2021