Rozhodnutie. Stavebník: Lucian Franc

Verejná vyhláška - úplné znenie

Mesto Nováky, ako príslušný stavebný úrad v zmysle § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon") a čl. I. § 5 písm. a) bod 1 zák. č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v spojení s § 27 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov preskúmal podľa § 88 a) odst. 1 a § 61 odst. 1 stavebného zákona a vyhl. č. 453/2000 Z.z. žiadosť Luciana Franca, Domovina 251, 972 43 Zemianske Kostoľany o dodatočné povolenie stavby : "Betónový plot " umiestnenú na parc. č. C KN 219/4, 219/5 a 220/2 kat. úz. Nováky, zo dňa 03.05. 2021 a takto

r o z h o d o l :

Na stavebný úrad bol v rámci konania o dodatočnom povolení stavby dňa 28.07.2021 doručený od účastníčky konania Beáty Vyoralovej, Lehotská 366/14, Nováky, v zastúpení JUDr. Alena Pečenkárová, Pažiť 188, 958 03 Partizánske, dôkaz o tom, že na Okresný súd v Prievidzi bol podaný dňa 20.07.2021 Návrh na začatie konania v právnej veci o zriadenie vecného bremena, čím sa začalo konanie o predbežnej otázke v zmysle § 40 zákona č. 71/1967 Zb. (o správnom konaní) v platnom znení.

Mesto Nováky v zmysle § 29 ods. 1 v spojení s § 40 zák. č. 71/1967 Zb. v platnom znení, konanie o dodatočnom povolení stavby

p r e r u š u j e.

Konanie zostane prerušené do predloženia právoplatného rozhodnutia Okresného súdu v Prievidzi vo veci podaného návrhu na stavebný úrad.13.09.2021