Pozvánka na zasadnutie MsZ Nováky dňa 28. septembra 2021 o 15,30hod.

Primátor mesta Nováky Ing. Dušan Šimka, v zmysle Zákona č. 369/90 Zb., § 12, ods. 1 o obecnom zriadení v platnom znení, zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva do obradnej siene Mestského úradu Nováky na 28. septembra 2021 (utorok) o 15,30 hod.

Program:

1. Otvorenie
2. Informácie primátora
3. Dohoda o urovnaní (Dohoda) - Mesto Nováky a Východoslovenská energetika a.s.
4. Kontrola plnenia uznesení a informácia o vykonaných kontrolách
5. Informatívna správa o výsledkoch vykonaných kontrol za I. polrok 2021
6. Informácia o procese rozpracovania KPSS
7. Vyhodnotenie hospodárenia mesta za I. polrok 2021 vrátane Monitorovacej správy programového plnenia rozpočtu za I. polrok 2021
8. Vyhodnotenie hospodárenia ZŠ, ZUŠ a CVČ za I. polrok 2021
9. Konsolidácia mesta za rok 2020 - Konsolidovaná výročná správa mesta za rok 2020
10. Návrh výšky miestneho poplatku za komunálny odpad na rok 2022 a nasledujúce roky
11. Návrh rozpočtových opatrení na rok 2021
12. Zmena uznesenia MsZ č. 633/2021 zo dňa 29.06.2021
13. Žiadosť o prerušenie vyučovania v LDO v školskom roku 2021/2022 v ZUŠ
14. Schválenie oprávnenia na primátora mesta vo veci uzatvárania zmlúv o poskytnutí NFP a jej dodatkov
15. Schválenie oprávnenia na primátora mesta vo veci uzatvárania zmluvy o poskytnutí NFP projektu CIZS mesto Nováky a jej dodatkov
16. Schválenie predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok vrátane oprávnenia na primátora mesta vo veci uzatvárania zmlúv o poskytnutí NFP a jej dodatkov pre projekt s názvom "Zvýšenie kapacity a podpora inkluzívneho vzdelávania materskej školy v meste Nováky"
17. Závery zo zasadnutia komisie výstavby zo dňa 02.09.2021 a MsR zo dňa 16.09.2021
18. Interpelácie a rôzne
19. Záver
Materiál uvedú:
K bodu 2, 3 primátor mesta
K bodu 6 prednosta MsÚ
K bodu 4, 5 hlavný kontrolór
K bodu 7, 8, 9, 10, 11, 12 vedúca ekonomického oddelenia
K bodu 13 vedúca vnútornej správy
K bodu 14, 15, 16, 17 vedúci oddelenia výstavby a rozvoja mesta
Zasadnutie je verejné, občania sú vítaní za dodržania aktuálnych pandemických opatrení.21.09.2021