Oznámenie o začatí územného konania a upustenie od ústneho rokovania: MOK, Nováky, Šimonovská 37, STAPPERT SK

Verejná vyhláška - úplné znenie


28.09.2021