Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho rokovania a miestneho šetrenia

Verejná vyhláška - úplné znenie

Žiadatelia : SUBSIDIA s r. o., Skladová 7, 971 01 Prievidza podali dňa 28.09.2021 na Mesto Nováky ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 odst.1 stavebného zákona žiadosť o stavebné povolenie na stavbu : " Administratívno prevádzkový objekt spoločnosti SUBSIDIA s r. o. ", umiestneného v katastrálnom území Nováky , na pozemku parc. č. podľa C-KN 3296/6, a prípojky inž. sietí umiestnené na pozemkoch parc. č C KN 5801, 4914, 5972, 4913, 4065, 6251 a 3296/6.

 12.10.2021