Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb (KPSS) mesta Nováky na roky 2022 – 2027 - pripomienkovanie.

KPSS Nováky 2022-2027
Formulár pripomienok

Vážení občania,

Mesto Nováky vypracovalo pracovný návrh Komunitného plánu sociálnych služieb (KPSS) mesta Nováky na roky 2022 – 2027.

Dokument je otvoreným pracovným materiálom. Jeho obsahom je analytická časť, návrh vízie, prioritných oblastí, tematických cieľov (opatrení), ktorými sa bude mesto riadiť vo svojom rozvoji,  aktivitách a investičných zámeroch v nasledujúcich 6. rokoch v sociálnej oblasti.

Vízia bola spracovaná  na základe podkladov zástupcov pracovných skupín a samosprávy.  Popisuje ideálny stav,  ktorý chceme dosiahnuť. Na jej základe a výsledkov SWOT analýzy boli pracovným tímom KPSS  odvodené prioritné oblasti mesta a ciele.

Jedným z dôležitých procesov v príprave dokumentu je verejné prerokovanie strategickej časti KPSS a zapracovanie pripomienok občanov do dokumentu. Pracovná verzia KPSS je uverejnená pod článkom spolu s formulárom na pripomienkovanie.

 

Vaše pripomienky nám môžete zasielať elektronicky na dole uvedenom formulári na adresu phsr@geminigroup.sk do 15. 11. 2021.

 

Prosíme vás o spoluprácu a vyjadrenie vašich postojov. Váš názor je dôležitý!08.11.2021