Zápisnica z vyhodnotenia ponúk: "Priamy nájom nebytového priestoru č. 02/2021"

Úplné znenie

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk konaného dňa 23. 11. 2021 o 10:00 h  na Mestskom úrade Nováky.

    

 

Dňa 28. 10. 2021 zverejnilo Mesto Nováky v zmysle zákona "Priamy nájom nebytového priestoru č. 02/2021" podľa ustanovenia § 9a a nasl. Zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa čl. 6 Zásad o hospodárení s majetkom mesta Nováky,  o najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu určitú, a to do 5 rokov odo dňa podpísania nájomnej zmluvy, na predmet priameho nájmu a to:

Nebytový priestor nachádzajúci sa na 1. poschodí objektu č. 456, na ul. A. Hlinku, 972 71 Nováky, postavený na parc. reg. CKN č. 1445/2 v k. ú. Nováky, celková výmera podlahovej plochy určenej                na prenájom je 132,49 m2.

V stanovenom termíne predložil svoj súťažný návrh jeden záujemca. Otváranie obálky so súťažným návrhom sa uskutočnilo dňa 23. 11. 2021 o 10:00 h v kancelárii vedúceho Oddelenia výstavby a rozvoja mesta Nováky na Mestskom úrade v Novákoch, Nám. SNP 349/10, 972 71  Nováky.

1) Svoj súťažný návrh predložil:

Záujemca č. 1 –  MM FIGHT TEAM o. z., J. C. Hronského 978/7, Nováky, IČO: 54 154 642, mesačné nájomné 330,00 €

2) Z dôvodu, že boli/neboli splnené podmienky "Priamy nájom nebytového priestoru č. 02/2021", komisia vyradila/nevyradila žiadneho záujemcu.

3)  Komisia odporúča/neodporúča prijať ponuku záujemcu č. 1 vzhľadom k tomu, že predložil najvýhodnejší súťažný návrh.

 

 

 

V Novákoch dňa 23. 11. 2021

 

 26.11.2021