Verejná vyhláška - "Prípojka OZE zdroja na CZT Laskár"

Žiadatelia : PTH a. s., Priemyselná 82, 971 01 Prievidza, v zastúpení NOVOPE s r. o., Ing. Peter Novota, Nám. slobody 22, 971 01 Prievidza podali dňa 13.01.2022 na Mesto Nováky ako príslušný stavebný úrad v zmysle § 117 odst.1 zák.č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov ( stavebný zákon) žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: " Prípojka OZE zdroja na CZT Laskár ” , umiestnenú na pozemkoch parc. č. podľa C-KN 1851/24, 6271, 6272, 6263, 3307, 423/3 katastr. územie Nováky. Rozhodnutie o umiestnení stavby na predmetnú stavbu vydalo Mesto Nováky pod číslom 1696/2021/451/SOÚ dňa 02.03.2022, právoplatné 10.06.2022.

Žiadosť bola podaná v zmysle § 8 vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z. z..

Mesto Nováky ako príslušný stavebný úrad v zmysle § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a staveb. poriadku v znení neskorších právnych úprav (stavebný zákon) v zastúpení Spoločným obecným úradom v Novákoch oznámili podľa § 61 stavebného zákona dňa 14.6.2022 začatie stavebného konania všetkým 9 známym účastníkom konania a dotknutým organizáciám a orgánom štátnej správy a na deň 07.07.2022 zvolal ústne rokovanie a miestne šetrenie.

Úplné znenie v prílohe18.07.2022
Úplné znenie
123456...
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 16.01.2023
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 26.01.2023
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
ZMLUVY, FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA