Informovanie verejnosti- Oznámenie o strategickom dokumente Územný plán mesta Nováky

Obstarávateľ, mesto Nováky, predložil Okresnému úradu Prievidza, odboru starostlivosti o
životné prostredie, Ulica G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza podľa § 5 zákona NR SR
č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o posudzovaní) Oznámenie ostrategickom dokumente Územný plán mesta Nováky (ďalej len oznámenie) spolu skonceptom strategického dokumentu Územný plán mesta Nováky (ďalej len koncept
strategického dokumentu).20.10.2022
Oznámenie
123456...
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 06.11.2023
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 04.12.2023
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
ZMLUVY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA