Oznámenie k dani z nehnuteľnosti

Ekonomické oddelenie mestského úradu oznamuje občanom, že priznanie k dani z nehnuteľností,  k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje na rok 2023 sú povinní podať len daňovníci, u ktorých nastali zmeny skutočností, rozhodujúcich pre vyrubenie dane z nehnuteľností (kúpa, predaj, darovanie nehnuteľností, dedičské konanie, kolaudácia stavby, zmena účelu užívania stavby, zmena druhu pozemku  – napr. stavebný pozemok a podobne).

 

Priznanie treba podať v termíne do 31. 01. 2023, a to:

  • osobne na ekonomické oddelenie mestského úradu, číslo dverí 2 u pani Drienovskej (0940 636 397)
  • do podateľne Mestského úradu v úradných hodinách
  • poštou
  • prostredníctvom elektronickej schránky
  • vhodením do schránky Mestského úradu, umiestnenej na budove Mestského úradu pri zadnom vchode


18.01.2023
123456...
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 04.09.2023
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Komisia športu 04.10.2023
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
ZMLUVY, FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA