Verejná vyhláška -oznámenie verejnosti o začatí prerokovania

Mesto Nováky v zmysle § 11 ods. 1 zákona č. 24 /2006 Z. z. . o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje verejnosti
verejnou vyhláškou začatie prerokovania
"Správy o hodnotení územnoplánovacej dokumentácie mesta Nováky"

Verejné prerokovanie Správy o hodnotení územnoplánovacej dokumentácie mesta Nováky, ktoré sa uskutoční dňa 12.04.2023 o 13.30 hodine v Dome kultúry Nováky, M.R. Štefánika č. 9.28.03.2023
Úplné znenie
123456...
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 15.05.2023
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 07.06.2023
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
ZMLUVY, FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA