Fortischem a. s. – Syntéza HCl 1

V zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon), zaslalo Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľudovíta Štúra 35/1, 812 35 Bratislava ako dotknutej obci oznámenie o zmene navrhovanej činnosti "Fortischem a. s. – Syntéza HCl 1" od navrhovateľa Fortischem a. s., M. R. Štefánika 1, 972 71 Nováky.

Mesto Nováky v zmysle § 29 ods. 8 zákona oznamuje, že dokumentácia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti "Fortischem a. s. – Syntéza HCl 1" je zverejnená na webovom sídle mesta a taktiež je možné do nej nahliadnuť na Mestskom úrade v Novákoch, odd. výstavby a rozvoja mesta, v pracovných dňoch: pondelok - utorok v čase od 7:15h do 11:30h a od 12:15h do 14:45h, streda v čase od 7:15h do 11:30h a od 12:15h do 16:45h a piatok v čase od 7:15h do 11:30h a od 12:15 do 12:45h. Verejnosť môže doručiť na MŽP SR písomné stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti do 10 pracovných dní od zverejnenia uvedených informácií dotknutou obcou, písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené dotknutej obci.

www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/fortischem-s-synteza-hcl-1 08.12.2023
Oznámenie o začatí územného konania a pozvanie na ústne rokovanie
Oznámenie o začatí územného konania a pozvanie na ústne rokovanie"16943 – Nováky - ul. Tichá - Rozšírenie NNK"Navrhovateľ: Stredoslovenská distribučná a. s., v zastúpení Ing. Anna Žiaková, AZ REAL PD s.r.o.. ...
Zverejnené: 27.02.2024
„Protest poľnohospodárov – 22.02.2024“
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora Bratislava a Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora Prievidza podľa § 5 zákona č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve v znení neskorších predpisov týmto oznamuje zámer usporiadať na území mesta Nováky zhromaždenie: Protest poľnohospodárov. Zhromaždenie sa bude konať dňa ...
Zverejnené: 20.02.2024
Oznámenie o začatí územného konania a pozvanie na ústneho rokovanie a miestne šetrenie
Oznámenie o začatí územného konania a pozvanie na ústneho rokovanie a miestne šetrenie"Dostavba priemyselného areálu fy VAŠA, Nováky - haly F, G"Navrhovateľ: VAŠA s. r. o.Termín zverejnenia: 16.02.2024 – 4.3.2024  ...
Zverejnené: 16.02.2024
Rokovanie mestského zastupiteľstva
Primátor mesta Nováky, zvoláva zasadnutie MsZ Nováky nad rámec plánovaných zasadnutí na deň 15. februára 2024 (t.j. štvrtok) o 16.00 hod do obradnej siene mestského úradu.Zasadnutie je verejné, občania sú vítaní. ...
Zverejnené: 08.02.2024
Štatistické zisťovanie EU SILC
Štatistický úrad SR, sekcia zberu a spracovania dát v priemysle a terénnych zisťovaní v Banskej Bystrici oznamuje, že bude vykonávať zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácnosti v rámci projektu európskych štatistických zisťovaní. Zisťovanie  v meste Nováky sa ...
Zverejnené: 25.01.2024
123456...
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 15.02.2024
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Komisia kultúry a vzdelávania 05.03.2024
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
ZMLUVY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA