Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva na 21. júla 2015 o 15,00 h

PRIMÁTOR MESTA NOVÁKY RNDr. Daniel Daniš V zmysle Zákona č. 369/90 Zb., § 12, ods. 1 o obecnom zriadení v platnom znení, zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva do obradnej siene Mestského úradu Nováky na 21. júla 2015 (utorok) o 15,00 h

Program
1. Otvorenie
2. Schválenie členstva mesta v miestnej akčnej skupine Rozvoj Hornej Nitry
3. Schválenie rozpočtového opatrenia na rok 2015 – projekt obnovy kaplnky sv. Juliany
4. Schválenie aktualizácie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nováky
5. Schválenie projektu „Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Nováky“
6. Záver

Materiál uvedú:
K bodu 2 Ing. Martina, predseda OZ MAS RHN
K bodu 3, 4, 5 prednosta MsÚ

Zasadnutie je verejné, občania sú vítaní.
RNDr. Daniel Daniš
primátor mesta

17.07.2015