Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní

Úplné znenie rozhodnutia na stiahnutie
Konverzia ortuťovej elektrolýzy na membránovú elektrolýzu - Fortischem, a.s.

28.12.2015