Verejná vyhláška - oznámenie

Úplné znenie na stiahnutie
V zmysle § 6 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zaslal Okresný úrad Prievidza, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Dlhá 3, 971 01 Prievidza ako dotknutej obci oznámenie Program rozvoja obce Nitrianske Sučany 2015-2022 od obstarávateľa obce Nitrianske Sučany.

10.02.2016