Plnenie Uznesenia MsZ č. 129/2011 zo dňa 13. 12. 2011

Príjmy 10/2017
Výdavky 10/2017
Príjmy rozpočtu
Výdavky rozpočtu

Mesačná kontrola týkajúca sa napĺňania príjmových a výdavkových častí rozpočtu podľa jednotlivých programov a podprogramov v aktuálnom časovom období.22.11.2017