Náhradní užívatelia pozemkov majú poslednú možnosť udržať si ich

Vzor žiadosti

Upozorňujeme vlastníkov, ktorým boli v minulosti pridelené pozemky do náhradného užívania (§ 15, Zákon 330/1991 Zb.), na blížiacu sa zákonnú lehotu. Ak ju nedodržia, zanikne im právo využívať zverené pozemky.

•         Náhradné pozemky užívalo viac ako 100 000 občanov SR

•         Zákonná lehota na podanie návrhu na podnájomnú zmluvu uplynie 28. 2. 2018

„Chceme upozorniť všetkých občanov Slovenska, ktorým boli v minulosti pridelené pozemky do náhradného užívania na blížiace sa zákonné lehoty. Ak spĺňajú zákonom stanovené kritériá a majú záujem náhradné pozemky užívať aj do budúcnosti, musia podať najneskôr do 28. februára 2018 na príslušný okresný úrad návrh na začatie konania o vydaní rozhodnutia o vzniku podnájomného vzťahu k doterajšiemu náhradnému pozemku. Ak tak neurobia, stratia možnosť tieto poľnohospodárske pozemky využívať, nakoľko 31. decembra 2018 stratia platnosť všetky rozhodnutia, ktorými im pozemky do náhradného užívania boli v minulosti vyčlenené,“ uviedla vicepremiérka a ministerka Gabriela Matečná.

Náhradné pozemky boli v 90-tych rokoch pridelené viac ako 100 000 občanom. V rokoch 1991 až 2007 bolo vyčlenených viac ako 318 000 pozemkov o celkovej výmere 341 000 ha. Viac ako polovica zo všetkých vyčlenených náhradných pozemkov bola v okresoch Levice, Dunajská Streda, Trebišov, Galanta, Komárno a Rimavská Sobota.

V návrhu musí podávajúci uviesť:

-     názov katastrálneho územia,

-     doterajšie rozhodnutie, ktorým mu bol doterajší náhradný pozemok vyčlenený do užívania,

-     označenie lokality,

-     ďalšie jemu známe údaje o doterajšom náhradnom pozemku.

Prílohou návrhu má byť zoznam poľnohospodárskych pozemkov vo vlastníctve navrhovateľa, na ktoré nemá uzavretú nájomnú zmluvu a čestné vyhlásenie o neuzavretí nájomnej zmluvy na tieto pozemky.

Ak návrh podáva v mene vlastníka nájomca náhradného pozemku, prílohou je aj nájomná zmluva na náhradný pozemok.

Návrh musí spĺňať päť podmienok:

-  Navrhovateľ je tou osobou, ktorej bol predmetný náhradný pozemok v minulosti vyčlenený, nie jeho dedič či iný právny nástupca.

-  Doterajšie rozhodnutie podľa § 15 zákona 330/1991 k predmetnému náhradnému pozemku musí byť doteraz platné.

-  Navrhovateľ vlastní v katastrálnom území dostatočnú výmeru poľnohospodárskej pôdy, na ktorú nemá uzatvorenú nájomnú zmluvu.

-     Náhradný pozemok je identifikovateľný v teréne.

-     Náhradný pozemok je identický so zjednodušeným rozdeľovacím plánom.

Návrh podáva žiadateľ na pozemkový a lesný odbor príslušného okresného úradu, ktorý bude skúmať splnenie všetkých týchto podmienok. Ak budú všetky splnené, vydá rozhodnutie, že k doterajšiemu náhradnému pozemku vzniká podnájomný vzťah a vlastník môže pokračovať v jeho užívaní. Ak čo len jedna z podmienok zákona splnená nebude, okresný úrad vydá rozhodnutie, že nevzniká podnájomný vzťah.

Bližšie informácie poskytnú žiadateľom pracovníci týchto odborov na jednotlivých okresných úradoch.

 04.01.2018