Prosba o súčinnosť občanov

Mesto Nováky z dôvodu nadmerného znečisťovania mesta odpadom, žiada občanov o súčinnosť, aby v prípade ukladania odpadu cudzími osobami alebo podnikateľskými subjektmi, oznámili túto skutočnosť na telefónne čísla 0917 913 817 a 0905 571 118, poprípade zaznamenali si EČ vozidla, alebo vyhotovili fotografiu, a informovali o tom MsÚ alebo MsP.

Podnikateľským subjektom ako aj cudzím osobám je zakázané umiestňovať odpady do nádob rozmiestnených po meste ako aj mimo nich. Tieto sú určené výhradne pre občanov mesta.

O súčinnosť žiadame občanov hlavne z dôvodu zabezpečenia si čistého životného prostredia v meste ako aj z dôvodu nadmerného zaťaženia rozpočtu mesta v odstraňovaní odpadu a udržiavaní čistoty v meste.

Vývoz jednotlivých odpadov pre občanov mesta je nasledovný:

  • komunálny odpad sa vyváža 1x za týždeň,
  • separovaný odpad (plasty, papier) sa vyváža od bytových domov 2x za mesiac a od rodinných domov 1x za mesiac a to poslednú sobotu v mesiaci,
  • bio odpad sa môže na stanovištia na to určené ukladať posledný víkend v mesiaci


02.10.2018