Pomaturitné štúdium - Spojená škola Nováky

V školskom roku 2019 - 2020 otvára Spojená škola Nováky pomaturitné špecializačné vzdelávanie:

2846 Q procesný špecialista pre chemický a farmaceutický priemysel (experiment)

28.. K špecialista plastikárskej výroby (experiment)

Obidva študijné odbory sa vyučujú externe (večerná forma) ako dvojročné štúdium pre chemické odbory alebo trojročné štúdium pre všetky ostatné odbory.

Štúdium sa končí absolventskou skúškou a získaním titulu DiS – diplomovaný špecialista.

Viac informácií na:   www.sosnovaky.sk13.11.2018