Nahlásenie aktuálneho počtu chovaných ošípaných

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza informuje obyvateľov o povinnosti registrovať chovy ošípaných už od jedného kusa ošípanej a vyzýva obyvateľov na splnenie tejto povinnosti. Uvedená povinnosť vyplýva z §40a zákona NR SR č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a zo skutočnosti, že výnimka z registrácie pre chovy s jednou ošípanou pre vlastnú spotrebu, udelená Rozhodnutím Komisie 2006/80/ES bola dňa 6. Novembra 2018 Vykonávacím rozhodnutím Komisie 2018/1669 zrušená.

Na základe uvedeného žiadame neregistrovaných drobnochovateľov v meste o nahlásenie aktuálneho počtu chovaných ošípaných na Mestskom úrade Nováky, oddelenie výstavby a rozvoja mesta, č. dverí 11, alebo na telefónnom čísle 0940 636 398 v termíne do 04.12.2018. Zoznam bude následne zaslaný na Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu Prievidza.   23.11.2018
123456...
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 06.11.2023
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 04.12.2023
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
ZMLUVY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA