Plnenie Uznesenia MsZ č. 129/2011 zo dňa 13. 12. 2011

Výdavky rozpočtu
Príjmy rozpočtu
Výdavky 11/2017
Príjmy 11/2018

Mesačná kontrola týkajúca sa napĺňania príjmových a výdavkových častí rozpočtu podľa jednotlivých programov a podprogramov v aktuálnom časovom období.21.12.2018