O Z N Á M E N I E o začatí vodoprávneho konania a upustenie od miestneho šetrenia a ústneho rokovania

Dňa 23.01.2019 podalo mesto Nováky v zastúpení primátorom mesta, Nám. SNP 349/10, Nováky na Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátnu vodnú správu žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia, podľa § 69 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vodnej stavby
Rekonštrukcia ulice Kukučínovej
SO: Drenáž DN 16028.01.2019
verejná vyhláška
123456...
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 12.12.2023
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 04.12.2023
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
ZMLUVY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA