O Z N Á M E N I E o začatí vodoprávneho konania a upustenie od miestneho šetrenia a ústneho rokovania

verejná vyhláška

Dňa 23.01.2019 podalo mesto Nováky v zastúpení primátorom mesta, Nám. SNP 349/10, Nováky na Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátnu vodnú správu žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia, podľa § 69 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vodnej stavby
Rekonštrukcia ulice Kukučínovej
SO: Drenáž DN 16028.01.2019