PRACOVNÁ PONUKA MAS ROZVOJ HORNEJ NITRY_PROJEKTOVÝ MANAŽÉR

PRACOVNÁ PONUKA  MAS ROZVOJ HORNEJ NITRY

Námestie SNP 174/23, 972 71 Nováky

Vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta

PROJEKTOVÝ  MANAŽÉR  KANCELÁRIE  MAS

 

Kritéria projektový manažér kancelárie MAS

Miesto práce OZ MAS RHN Nováky, Námestie SNP 174/23 budova kúrie

Druh pracovného pomeru plný pracovný úväzok, pružný pracovný čas, pracovná zmluva

Termín nástupu : 01.máj 2019

Mzda brutto : 1 250,- €/mesačne

Informácie o pracovnom mieste

Popis vykonávaných činností na procesy PRV a CLLD :

Vo vzťahu k realizácií stratégie CLLD zabezpečuje odborné činnosti :

 • Príprava a zmene výziev na predkladanie žiadosti o príspevok,
 • Výkon formálnej kontroly prijatých žiadostí o príspevok
 • Vypracovanie návrhu zmluvy s užívateľom/dodatku k zmluve s užívateľom
 • Riadenie implementácie projektov, užívateľov, zabezpečenie riadenia procesov zmenového konania, finančné riadenie, monitorovanie a kontrola projektov vrátane kontroly na mieste
 • Výkon základnej finančnej kontroly na mieste finančných operácií projektu
 • Výkon kontroly výročných/záverečných/následných monitorovacích správ projektu
 • Kontrola procesu verejného obstarávania – prieskum trhu užívateľov
 • Riešenie individuálnych nezrovnalostí na projektovej úrovni

Vo vzťahu k realizácií projektu na chod MAS zabezpečuje :

 • Priebežné riadenie projektového tímu
 • Priebežné riadenie rizík
 • Realizáciu verejného obstarávania – prieskum trhu
 • Sledovanie dosahovania fyzických a finančných cieľov resp. pokroku v rámci realizácie stratégie CLLD
 • Príprava a vypracovanie informácií o stave realizácie stratégie CLLD
 • Priebežné činnosti monitorovania a kontroly projektu
 • Spracovanie monitorovacej správy
 • Vypracovanie žiadosti o zmenu projektu
 • Zabezpečenie aktivít komunikácie a informovanosti
 • Reprezentuje na stretnutiach s inými MAS vrátane zasadaní národných a európskych sietí vrátane prípravy podkladov

Požadované kvalifikačné predpoklady na zamestnanca

 • Vysokoškolské vzdelanie min. II. stupňa odborná prax 5 rokov,
 • Skúsenosti s prípravou implementáciou projektov, odborná prax 2 roky
 • Znalosť územia MAS,
 • Počítačové zručnosti, word, excel, power point, internet (znalosť ITMS výhodou),
 • Schopnosť viesť tím, komunikatívnosť, organizačné schopnosti, vysoké pracovné nasadenie, organizačné a prezentačné zručnosti, pracovať samostatne
 • Bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť
 • Vodičský preukaz B

Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania s priloženým štruktúrovaným profesijným životopisom, súhlasom so spracovaním osobných údajov doručte do 31.3.2019 na poštovú adresu : MAS Rozvoj Hornej Nitry o.z. Nám. SNP 174/23, 972 71 Nováky alebo na elektronickú adresu starosta@kamenec.sk 

 19.03.2019