Pozvánka na zasadnutie MsZ Nováky dňa 22. novembra 2021 o 17,00hod.

Primátor mesta Nováky

Ing. Dušan Šimka

V zmysle Zákona č. 369/90 Zb., § 12, ods. 1 o obecnom zriadení v platnom znení, zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva do obradnej siene Mestského úradu Nováky

na 22. novembra 2021 (pondelok) o 17,00 hod.

Program

  1. Otvorenie
  2. Informácia o poverení poslanca MsZ zastupovaním primátora mesta
  3. Oprávnenie primátora k uzatvoreniu zmluvy o poskytnutí NFP pre projekt vodozádržných opatrení – park v okolí kostola
  4. Aktualizácia uznesenia MsZ č. 648/2021 zo dňa 28.09.2021 a zrušenie uznesenia MsZ č. 649/2021 zo dňa 28.09.2021
  5. Zriadenie budúceho vecného bremena NN prípojka k elektrickej nabíjacej stanici pre elektrické autá TSK
  6. Záver

 

 

 

 

Materiál uvedú:

K bodu 2                                            primátor mesta                                  

K bodu 3, 4, 5                                    vedúci oddelenia výstavby a rozvoja mesta

 

 

Zasadnutie je verejné za dodržania pandemických opatrení.

    

 16.11.2021
Pozvánka a program
OZNAM- oprava štátnej cesty I/64
OZNAMMesto Nováky oznamuje obyvateľom mesta, že v dňoch od 08.07.2019 do 14.07.2019 bude prebiehať oprava štátnej cesty I/64, ktorá bude pozostávať z vyfrézovania starého povrchu a nanesenia nového krytu vozovky. Práce na štátnej ceste sa začnú realizovať od ul. ...
Zverejnené: 03.07.2019
Výzva pre občanov mesta Nováky
Mesto Nováky v zastúpení Ing. Dušanom Šimkom, primátorom mesta, vyhlasuje výzvu pre občanov mesta Nováky, ktorý majú záujem o výstavbu garáže na ul. Chemikov za bytovým domom súp. č. 18 – päťdom. Mesto ponúka na odpredaj 32 pozemkov ...
Zverejnené: 26.06.2019
Oznámenie o začatí územného konania a pozvanie na ústne rokovanie
OLDIES, s.r.o., ul. Gorkého 3, Bratislava v z zastúpení Ing. Janou Tomanovou, Lazianska cesta 4, Kanianka podali dňa 29.5.2019 na Mesto Nováky ako príslušný stavebný úrad v zmysle § 117 odst.1 stavebného zákona návrh na vydanie územného rozhodnutia ...
Zverejnené: 19.06.2019
Oznámenie o začatí stavebného konania- Obnova bytového domu Bernolákova 633
Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu na ul. Bernolákova č.633, Nováky v zastúpení BENET, s.r.o., Nám. SNP 974/28, Nováky podali dňa 6.6.2019 na Mesto Nováky akopríslušný stavebný úrad žiadosť o stavebné povolenie na zmenu stavby : " Obnova bytového ...
Zverejnené: 18.06.2019
Vyhlásenie výberového konania na riaditeľa Materskej školy
VÝBEROVÉ KONANIE NA RIADITEĽA MATERSKEJ ŠKOLY - VYHLÁSENIE Mesto Nováky v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ...
Zverejnené: 06.06.2019
Výzva - likvidácia burín
Mesto Nováky v súčinnosti s Okresným úradom Prievidza, pozemkový a lesný odbor, vyzývavšetkých vlastníkov, nájomcov a správcov poľnohospodárskych i nepoľnohospodárskychpozemkov v meste Nováky na dodržiavanie zákonných ustanovení a realizáciu opatreníproti rozšírovaniu burín, na povinnosť pravidelného udržiavania trávnatých plôch kosením,čím sa ...
Zverejnené: 03.07.2019
Ohlasovacia povinnosť pyrotechnickej činnosti voči obyvateľstvu na mesiac Júl 2019
Ohlasovacia povinnosť pyrotechnickej činnosti voči obyvateľstvu na mesiac Júl 2019 Oznamujeme Vám, že v dňoch 4.7., 11-12.7., 18-19.7., 25-26.7.2019   bude v priestoroch objektu "Duklianskych kasárni- Topirenská dolina"  vykonaná pyrotechnická činnosť. ...
Zverejnené: 26.06.2019
Oznámenie o začatí konania -Ing. Pavol Ceglédy
Ing. Pavol C E G L É D Y, Hurbanova 262/14, 972 71 Nováky, v zastúpení Martin Bielik, 97202 Opatovce nad Nitrou č. 617,podal dňa 22. 5. 2019 na Meste Nováky, ako príslušnom stavebnom úrade podľa § 117 odst.1 stavebnéhozákona ...
Zverejnené: 19.06.2019
Cyklistický kurz
FOTO: Cyklistický kurz
15. júna od 09,30 h sa uskutoční cyklistický kurz na pumptracku v Novákoch. Kurz je zameraný na výučbu a tréning správnej techniky jazdy na pumptracku ...
Zverejnené: 11.06.2019
Cesta rozprávkovým parkom
FOTO: Cesta rozprávkovým parkom
Mesto Nováky v spolupráci s Nováckym ľudovým divadlom, Centrom voľného času a Základnou umeleckou školou usporiadali v sobotu 1. júna v Parku Dr. Štefana Moysesa "Cestu rozprávkovým parkom". Deti si prešli rozprávkové stanovištia, užili si  zábavné ...
Zverejnené: 03.06.2019
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 06.05.2024
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 22.04.2024
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
ZMLUVY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA