Správne konania

OZNÁMENIE O ZAČATÍ SPRÁVNEHO KONANIA A POZVANIE NA ÚSTNE ROKOVANIE

Spoločnosť ZAMAT GARDEN, s.r.o., Topoľčany podala dňa 13.02.2013 na Mesto Nováky žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromu rastúceho mimo lesa v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o Ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody) a § 17 vyhlášky č. 24/2003 Z.z, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, ktorý rastie na parcele reg. „C“ parc. č. 53/1 k. ú. Nováky vo vlastníctve Lidl Slovenská republika, v.o.s. Uvedeným dňom bolo začaté konanie v predmetnej veci.
Mesto Nováky zastúpené primátorom Ing. Dušanom Šimkom v súlade s ustanovením §§ 18 a 21 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov oznamuje začatie správneho konania známym účastníkom konania a súčasne nariaďuje k prejednaniu predloženého návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnou ohliadkou na deň

27.02.2013 o 11:00h so zrazom na parcele reg. CKN č. 53/1 k. ú. Nováky

Do podkladov je možné nahliadnuť pred dňom ústneho konania na Mestskom úrade v Novákoch a pri ústnom pojednávaní.
V prípade, že sa niektorí z účastníkov konania nechá zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc toho účastníka konania, ktorého zastupuje.
Účastníci konania môžu svoje námietky k žiadosti uplatniť písomne, resp. ústne na Mestskom úrade v Novákoch najneskôr do 7 dní od doručenia oznámenia o začatí správneho konania v opačnom prípade nebudú vzaté do úvahy.

18.02.2013
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 17.07.2024
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Komisia pre ochranu verejného záujmu 10.06.2024
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
ZMLUVY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA