Správne konania

Informácia o začatom správnom konaní mesta Nováky č. 463/12

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Mestský úrad Nováky, Nám. SNP 349/10, 972 71 Nováky, alebo elektronicky na adresu: podivinska.vystavba@novaky.sk v lehote 7 dní od zverejnenia informácie.

Žiadateľ: Mesto Nováky žiada o vydanie súhlasu na

výrub 8 ks smrekov obyčajných, 1ks breza previsnutá a 1ks javor sp. rastúcich mimo lesa (pozemky vo vlastníctve žiadateľa) v intraviláne mesta podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

z dôvodu: stromy sú naklonené a nebezpečné ich zlomením, čím môžu poškodiť majetok a zdravie občanov, niektoré stromy majú prasknuté konáre a sú z časti suché

Správne konanie začalo dňa 08.02.2012

Zodp. Ing. Lucia Podivinská

13.02.2012
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 28.09.2022
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Komisia kultúry a vzdelávania 26.09.2022
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
ZMLUVY, FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA