Správne konania

OZNÁMENIE O ZAČATÍ SPRÁVNEHO KONANIA A UPUSTENIE OD ÚSTNEHO ROKOVANIE

Dňa 21.08.2012 bolo tunajšiemu správnemu orgánu doručené podanie Mesta Nováky v zastúpení primátorom Ing. Dušanom Šimkom, so sídlom MsÚ Námestie SNP 349/10 Nováky vo veci vydania rozhodnutia na výrub drevín - spolu 5 ks drevím rastúcich mimo lesa - verejná zeleň.

21.08.2012
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 10.04.2024
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 22.04.2024
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
ZMLUVY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA