Zverejnenie zámeru prenechania majetku mesta do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Úplné znenie

Mesto Nováky, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s Uznesením Mestského zastupiteľstva v Novákoch č. 584/2021 zo dňa 20.05.2021, týmto zverejňuje zámer prenechania majetku obce do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Mesto Nováky má zámer prenechať do nájmu nehnuteľný majetok:

nebytové priestory v objekte Polikliniky na ul. Matice slovenskej 960/3 v Novákoch nachádzajúce sa na II. poschodí objektu za účelom zachovania prevádzky neštátneho zdravotníckeho zariadenia : dermatovenerológia v prospech MUDr. Andrey Mištinovej - dermatovenerológia, Matice slovenskej 960, 972 71 Nováky, IČO: 37 915 231 na dobu určitú od 01.07.2021 do 30.06.2026, t. j. na 5 rokov, prenajímaná plocha 72,71 m 2 , cena nájmu 21,58 € za 1m2 podlahovej plochy nebytového priestoru ročne, t. j. 130,76 € / mesačne, za uplatnenia podmienky výpovede zo zmluvy z dôvodu verejného záujmu mesta.

Dôvodom zámeru prenechania majetku mesta do nájmu:

je zachovať v predmete nájmu i naďalej prevádzku neštátneho zdravotníckeho zariadenia : dermatovenerológia.02.06.2021