Zverejnenie zámeru prenechania majetku mesta do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Mesto Nováky má zámer prenechať do nájmu nehnuteľný majetok:
-časť parcely reg. C-KN č. 485 (zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2 218 m2, vlastnícky evidované v k. ú. Nováky v prospech Mesta Nováky v LV 1) o rozmeroch cca 3 m x 4 m, t. j. vo výmere cca 12 m2, nachádzajúcu sa na ul. Chemikov za bytovým domom súp. č. 66, za účelom zriadenia záhradky, v prospech Juraja Fürbera, bytom 972 71 Nováky, Chemikov 66/18, na obdobie 5 rokov, za cenu 1,00 €/m2/rok, z dôvodu bezpodielového vlastníctva manželov bytu č. 5 v bytovom dome č. 66/18 (LV č. 2051).03.05.2023
Úplné znenie
123456...
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 06.11.2023
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 04.12.2023
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
ZMLUVY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA