Oznámenie o začatí stavebného konania- Obnova bytového domu Bernolákova 633

Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu na ul. Bernolákova č.633, Nováky v zastúpení BENET, s.r.o., Nám. SNP 974/28, Nováky podali dňa 6.6.2019 na Mesto Nováky ako
príslušný stavebný úrad žiadosť o stavebné povolenie na zmenu stavby : " Obnova bytového domu ul. Bernolákova č.633, Nováky ", umiestneného v katastrálnom území Nováky , na pozemku parc. č. podľa C-KN 300/3.
Projekt rieši : - zateplenie obvodového plášťa, zateplenie vrchnej hrany stropu v podkroví, sanácia balkónových dosiek, úprava vnútorných schodídk, rekonštrukcia bleskozvodu, sanácia murovaných objektov regulačnej stanice plynu, rekonštrukcia okapového chodníka, hydraulické vyregulovanie ÚK.18.06.2019
Oznámenie
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 06.05.2024
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 22.04.2024
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
ZMLUVY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA