Oznámenie k dani z nehnuteľnosti

Dohoda o určení zástupcu

 

Ekonomické oddelenie mestského úradu oznamuje občanom, že priznanie k dani z nehnuteľností,  k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje na rok 2021 sú povinní podať len daňovníci, u ktorých nastali zmeny skutočností, rozhodujúcich pre vyrubenie dane z nehnuteľností (kúpa, predaj, darovanie nehnuteľností, dedičské konanie, kolaudácia stavby, zmena účelu užívania stavby, zmena druhu pozemku      – napr. stavebný pozemok a podobne).

 

Priznanie treba podať v termíne do 01. 02. 2021, a to:

  • poštou
  • prostredníctvom elektronickej schránky
  • vhodením do schránky Mestského úradu, umiestnenej na budove Mestského úradu pri zadnom vchode

 

Priznanie k dani -   https://www.novaky.sk/download/1546953700_Priloha-k-opatreniu_MF_021249_2014_725.pdf

Poučenie na vyplnenie tlačiva  -  https://www.novaky.sk/download/1546953537_Poucenie-na-vyplnenie-danoveho-priznania.pdf

Potvrdenie o podaní priznania - https://www.novaky.sk/download/1546953513_Potvrdenie-o-podani-danoveho-priznania.pdf

Dohoda o určení zástupcu ( v prílohe )12.01.2021