PROGRAM HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA MESTA NOVÁKY NA ROKY 2018 - 2024 (AKTUALIZÁCIA)

Projektové zámery
PHRSR

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA MESTA NOVÁKY NA ROKY 2018 - 2024 (AKTUALIZÁCIA) PROGRAMOVACIE OBDOBIE 2018 - 2024

19.02.2018 - Návrh strategického dokumentu- PHSR mesta Nováky01.03.2018