VYZÝVA NA PODÁVANIE PONÚK V PONUKOVOM KONANÍ NA PRIAMY NÁJOM NEBYTOVÉHO PRIESTORU č. 10/2015

Zámer na stiahnutie
Predmet priameho nájmu: Nebytový priestor pozostávajúci z dvoch miestností nachádzajúci sa na prízemí objektu súp. č. 960, na ul. Matice slovenskej (objekt polikliniky), 972 71 Nováky, postavený na parc. reg. CKN č. 1728/3 v k. ú. Nováky, celková výmera podlahových plôch určených na prenájom je cca 16,15 m2 a 21,38 m2 + príslušenstvo.

05.11.2015